Chris van der Westhuizen

Gedigte en Gedagtes

Besoekers - Totaal: 121700

Jy MOET oordeel, sê die Bybel!

Met hierdie eerste artikel begin ek my gedagtes, wat hopelik reaksie mag uitlok tot 'n beter verstaan tussen almal met feite geskoei op die Woord, en nie sinne wat begin "Met ander woorde" en eie sienings nie.  Ek mag myself dalk ook daaraan skuldig maak, maar dit is waar julle my moet beoordeel.

Ek is oop vir kritiek, vermaning, en teregwysing... deur my te evalueer teen die Woord, is wat ek verwag.

Ek is nie 'n voorstaander van 'n versie hier en daar uittrek en bymekaar voeg om my siening te probeer staaf nie, dus waar ek enkele verse aanhaal, verwag ek dat jy die hele hoofstuk rondom daardie vers sal lees.

As jy glo jy mag nie bekritiseer nie, dan het satan jou ook oogklappe aangetrek, en weerhou jou van die waarheid!!!!

Het jy al ooit gedink waarom daar dan prokureurs en advokate is, as jy nie mag oordeel nie?  Dalk is dit die wyse waarop mens oordeel, of wat jy mag oordeel, wat soms lastig is.  Maar laat ons verder kyk wat sê die Bybel hieroor...

fotospotprent wat die ironie van oordeel uitdruk

1.  Waarom sê mense jy mag nie oordeel nie?

Wanneer mense oor hul sondige leefwyse aangespreek word, word daar gou gesê: "Jy mag nie oordeel nie", of "Wie is jy om te oordeel", of "Haal eers die balk uit jou oog"
Meeste het groot geword met die verkorte sinne, wat al is wat hulle ken rakende die onderwerp.  Die kort sinsnedes is gebaseer op die volgende dele uit die Bybel:

Mattheus 7:
(1) MOENIE oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie.
(2) Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.
(3) En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?
(4) Of hoe sal jy vir jou broeder sê: Laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk!
(5) Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal.

Lukas 6:
(37) En julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moet nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word.
(38) Gee, en aan julle sal gegee word. ’n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.
(39) En Hy het vir hulle ’n gelykenis uitgespreek: ’n Blinde kan tog nie ’n blinde lei nie! Sal hulle nie al twee in die sloot val nie?
(40) ’n Leerling is nie bo sy meester nie; maar elkeen wat volleerd is, sal soos sy meester wees.
(41) En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk wat in jou eie oog is, merk jy nie op nie?
(42) Of hoe kan jy vir jou broeder sê: Broeder, laat my toe om die splinter wat in jou oog is, uit te haal, terwyl jy self die balk wat in jou oog is, nie sien nie? Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter wat in jou broeder se oog is, uit te haal.

1 Korintiërs:
(3) Maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur ’n menslike regbank beoordeel word; ja, ek beoordeel myself nie eens nie,
(4) want ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie; maar Hy wat my beoordeel, is die Here.
(5) Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak; en dan sal elkeen lof van God ontvang.

Romeine 2:
(1) DAAROM is jy, o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging; want waarin jy ’n ander oordeel, veroordeel jy jouself; want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge.
(2) En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen.
(3) En meen jy, o mens wat hulle oordeel wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug?
(4) Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie?

Romeine 12:19 Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here.
Romeine 14:4 Wie is jy wat die huiskneg van ’n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie heer; maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou.

Wat ek uit die bovermelde tekste verstaan is dat as ek 'n alkoholis is, ek nie 'n ander regverdiglik kan wys op hul dronkenskap nie.  Dit help nie ek vloek soos 'n matroos, maar wil iemand anders vermaan oor hul gevloekery nie.  Dus moet ek myself eers skoon kry daarvan voor ek iemand anders kan reghelp.  1 Korintiërs sê ons moet nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie.  Tog as jy verder lees sal jy op veelvuldige plekke in die Bybel wel sien dat ons wel moet beoordeel...

2. Waarom moet jy oordeel:

In die volgende teks is dit baie duidelik.

In die Ou Testament op verskeie plekke in Esegiël blyk dit dat God ons laat oordeel.

Esegiël 20:4 Wil jy hulle oordeel, wil jy oordeel, mensekind? Maak hulle dan die gruwels van hulle vaders bekend,
Esegiël 22:2 En jy, mensekind, wil jy oordeel, wil jy oordeel die bloedstad? Maak hom dan al sy gruwels bekend
Esegiël 23:36 En die HERE het vir my gesê: Mensekind, wil jy Ohóla en Ohóliba oordeel? Maak hulle dan hul gruwels bekend.
Esegiël 23:45 (1983 vertaling) Regverdige manne moet oor dié vrouens oordeel volgens die bepaling oor owerspel en die bepaling oor bloedvergieting, want hulle het owerspel gepleeg en daar is bloed aan hulle hande.”

Amos 5:
(14) Soek wat goed is, en nie wat sleg is nie, sodat julle kan lewe en die HERE, die God van die leërskare, só met julle kan wees soos julle sê.
(15) Julle moet haat wat sleg is en liefhê wat goed is, en handhaaf die reg in die poort — miskien sal die HERE, die God van die leërskare, Hom ontferm oor die oorblyfsel van Josef.

Spreuke 31:5 Maak jou mond oop, oordeel regverdig, en verskaf reg aan die ellendige en die behoeftige.

Ons kan sekerlik ook Jesaja se uiting oor Israel van daardie tyd op vandag van toepassing maak deur sy woorde:
Jesaja 5:
(20) Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter.
(21) Wee hulle wat in eie oë wys en na eie oordeel verstandig is.

Anders as vandag se vals profete, het die profete in Israel se tyd aan Israel hul foute uitgewys en aan hulle gesê dat God hulle gaan straf.

Ook in die Nuwe Testament is daar voorbeelde waarvolgens dit lyk of God van ons verwag om oor sonde te oordeel. Joh. 7: 24, “Moenie op die oog af oordeel nie, oordeel regverdig.”

In  Matt. 18: 15 sê die Jesus: “As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen.”  Verder in verse 16 en 17 sê Jesus: (16) “Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word, deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word. (17)  En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as ’n  heiden en ’n  tollenaar behandel.”

In Levitikus 19:15 staan daar: “Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie: jy mag nie partydig wees vir dié wat geen aansien het nie of die vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste.” In Eseg. 3: 18 sê God self: “Wanneer Ek vir ’n  goddelose sê hy gaan sterwe en jy waarsku hom nie, jy praat nie en jy waarsku nie die goddelose teen sy bose optrede om hom so in die lewe te hou nie, dan sal hy deur sy sonde sterwe, maar Ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood.” en dan in vers 21: “As jy hom waarsku om nie te sondig nie en hy sondig nie, sal hy bly lewe omdat hy hom laat waarsku het en jy sal jou eie lewe behou.”

Paulus maak die volgende stelling:
1 Korintiërs 2:15 Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie.
Paulus sou nie hierdie stelling kon maak as dit nie van ‘n Christen verwag is om alles te oordeel nie. As wedergebore kinders van God het ons die Heilige Gees in ons, wat ons sal oortuig van sonde, en nie net in ons eie nie, maar ook in die lewens van ander gelowiges.

Volgens die Ou- en Nuwe Testament blyk dit dus duidelik dat ons ’n  verantwoordelikheid het om ander mense reg te help. God sê vir ons baie duidelik dat as ons dit nie doen nie, Hy ons verantwoordelik sal hou. Ons het dus die plig om sonde te oordeel. Die groot voorbehoud in die Ou- en Nuwe Testament is egter dat ons dit regverdig moet doen.

3. Uiteensetting van Matt.7:1, Matt.7:15-16

Die bekendste Skrifgedeelte wat gewoonlik aangehaal word om te sê dat ons nie mag oordeel nie, is Matt.7:1: “Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie.” Hier verklaar Jesus dat daar nie geoordeel mag word nie, maar ʼn paar versies vorentoe, in dieselfde Skrifgedeelte, sê Hy dit anders, dat daar wel geoordeel moet word: “Pasop vir valse profete…  Aan hulle vrugte sal julle hulle ken” (Matt.7:15-16).
Paulus doen dieselfde. Hy wat verklaar dat jy nie jou broeder moet oordeel nie (Rom.14:10), beveel op ʼn ander plek dat dit wel gedoen moet word! – “Verwyder tog dié slegte mens onder julle uit” (1 Kor.5:12). Ook Jakobus Neem hierdie standpunt: Nadat hy waarsku dat ʼn mens nie jou broeder moet oordeel en hom kritiseer nie (Jak.4:11), trek hy ook los teen egbrekers en teen dié wat die wêreld lief het. Die rykes loop ook deur! (Jak.4:4, Jak.5:1). So kry ons dwarsdeur die Skrif voorbeelde van mense wat deur God gestuur is om ander te oordeel en te waarsku. Hoe verklaar ʼn mens hierdie oënskynlike teenstrydigheid in die Woord? – dié wat beveel dat daar nie geoordeel mag word nie, gaan en doen presies dit! Vir ʼn geheelbeeld moet ons gaan kyk wat die Skrif regtig oor dié onderwerp te sê het.

4. Die woord “oordeel” moet gedefinieer word

Voordat ons na die Bybelse gebruik van die woord “oordeel” kyk, laat ons eers kyk hoe die HAT woordeboek hierdie woord verduidelik: oordeel = mening, bevinding, goed- of afkeuring, uitspraak, verstandige insig, insig oor iets, vonnis…
Die Webster’s Dictionary verduidelik dit so: judge = to form an opinion through careful weighing of evidence and testing of premises – to determine or pronounce after inquiry and deliberation
Ek sou graag wou sien wat sou gebeur as iemand dit eendag sou waag om in ʼn hofsaal in te stap en Matt.7:1 aan te haal en aan die regter en die jurie te sê dat hulle nie mag oordeel nie! Owerhede is juis daar om die skuldiges te oordeel en die onskuldiges te beskerm (Rom.13). Ons is veronderstel om elke dag wyse besluite te neem deur te oordeel; ons moet dit doen as ons wil besluit watter motor om te koop, watter werk om voor aansoek te doen, vir wie ons moet stem en watter kosse om te eet. As ons wys is sal ons al ons besluite baseer op die getuienis van gesonde ondersoek van al die inligting tot ons beskikking. Sou dit minder belangrik wees om gesonde oordeel toe te pas wanneer dit by geestelike dinge kom? Inteendeel, die Skrif beveel ons “glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is” (1 Joh.4:1). Verder beveel Paulus ook: “Beproef (dokimazo) alle dinge; behou die goeie” (1 Thess.5:21) – ( dokimazo - om te toets, te onderskei, te bewys). Nêrens in die Skrif word ʼn algemene, ongekwalifiseerde stelling gemaak dat ʼn Christen nie mag oordeel nie. Omdat daar in die algemeen geglo word dat daar nie geoordeel mag word nie, word sommige dinge wat in die Skrif beveel word, nagelaat.
Daar moet geoordeel word, maar “moenie oordeel volgens wat julle sien nie, maar oordeel met ʼn regverdige oordeel” (Joh.7:24).

5. Hoe moet “alle dinge” reg “beproef” en be-oordeel word?

God is die Regter en die Een wat besluit wat reg of verkeerd is, nie ons nie. Wanneer God deur Sy Woord sê iets is verkeerd, en ons dit beaam, is dit nie ons wat oordeel nie, maar God! Om regverdig te oordeel beteken om nie jou eie opinie uit te spreek nie, maar om versigtig te ondersoek wat God in Sy Woord oor die saak te sê het.

Alhoewel die Bybel duidelik is dat slegs God oor mense oordeel en dat dit ons nie toekom nie, is die Bybel ook baie duidelik dat ons die sonde moet oordeel. Dit is ons plig om dit te doen. Ons moet natuurlik nooit uit die hoogte oordeel nie, want geen mens is sonder sonde nie. Daarom moet dit nederig gedoen word.

Jesus het bv. die tug-proses ingestel:

Matteus 18:15-17
(15) "As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen.
(16) Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word, deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word.
(17) En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as ‘n heiden en ‘n tollenaar behandel.

Let wel dat vers 17 nie soos volg lui nie: “As hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom aanvaar vir wie hy is en moet jy die oordeel aan God oorlaat.” Nee, dit sê dat jy hom as ‘n heiden en ‘n tollenaar moet behandel. Kyk ook 1 Korintiërs 5:11.

Lukas 17:3 Wees dus self op julle hoede. "As jou broer verkeerd optree, berispe hom; en as hy berou kry, vergewe hom. (Hier praat Jesus self.)

Levitikus 19:15 Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie: jy mag nie partydig wees vir dié wat geen aansien het nie of die vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste.

Jeremia 23:1-2
(1) Ellende wag vir julle, herders deur wie die skape uit my kudde doodgemaak en verstrooi word, sê die Here.
(2) Daarom, so sê die Here die God van Israel oor die herders wat my volk moet versorg: Julle het my skape uitmekaargejaag en verstrooi, julle het hulle nie opgepas nie, en daarom gaan Ek julle straf vir al die verkeerde dade wat julle gedoen het, sê die Here.

God gee aan leiers (herders) 'n verantwoordelikheid om na hulle kuddes (gemeentes) om te sien en op die regte pad te hou.

Esegiël 3:15-21
(15) Ek het by die ballinge in Tel-Abib aangekom. Hulle het daar in die omgewing van die Kebarrivier gewoon, en ek het sewe dae lank verskrik daar tussen hulle gesit.
(16) Ná die sewe dae het die woord van die Here tot my gekom:
(17) "Mens, Ek het jou aangestel as ‘n wag vir Israel: jy moet luister na wat Ek sê en hulle namens My waarsku.
(18) "Wanneer Ek vir ‘n goddelose sê hy gaan sterwe, en jy waarsku hom nie, jy praat nie en jy waarsku nie die goddelose teen sy bose optrede om hom so in die lewe te hou nie, dan sal hy deur sy sonde sterwe, maar Ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood.
(19) As jy hom waarsku en hy bekeer hom nie van sy goddeloosheid nie, van sy bose optrede nie, sal hy deur sy sonde sterf, maar jy sal jou eie lewe behou.
(20) "En wanneer iemand wat tot dusver reg gelewe het, die regte lewe laat vaar en onreg doen, en Ek bring hom tot ‘n val, sal hy sterwe. Omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterf en sal die goeie dinge wat hy gedoen het, nie onthou word nie, maar Ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood.
(21) As jy hom waarsku om nie te sondig nie, en hy sondig nie, sal hy bly lewe omdat hy hom laat waarsku het, en jy sal jou eie lewe behou."
(Hier is dit duidelik dat ons ‘n verantwoordelikheid het om ander mense reg te help. En God sê dat as ons dit nie doen nie, sal Hy ons verantwoordelik hou. Ons het dus die plig om sonde te oordeel.)

Esegiël 20:4 Oordeel jy oor hulle, mens, oordeel jy. Vertel vir hulle van die afskuwelike dinge wat hulle voorvaders gedoen het.

Esegiël 22:2 Mens, wil jy hom oordeel, wil jy oor die stad van bloedvergieting oordeel? Vertel dan vir hom van sy afskuwelike dade.

Esegiël 23
(36) Die Here het vir my gesê: "Mens, oordeel jy oor Ohola en Oholiba. Vertel vir hulle van hulle afskuwelike dade.
(45) Regverdige manne moet oor dié vrouens oordeel volgens die bepaling oor owerspel en die bepaling oor bloedvergieting, want hulle het owerspel gepleeg en daar is bloed aan hulle hande."
(Hier gee God aan Esegiël selfs die reg om self te oordeel, maar regverdig.)

Johannes 7:24 Moenie op die oog af oordeel nie, oordeel regverdig.
(Dus moet ons baie versigtig wees as ons oordeel, maar ons moet nogtans oordeel.)

1 Korintiërs 5:9-12
(9) In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie.
(10) Daarmee het ek glad nie die onsedelikes of die geldgieriges, bedrieërs of afgodsdienaars van hierdie wêreld bedoel nie, want om hulle te vermy, sou julle uit die wêreld moes padgee.
(11) Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of kwaadprater of dronkaard of bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eens saam eet nie.
(12) Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel. Maar julle moet oor julle eie mense oordeel: "Verwyder die slegte mens onder julle uit!"

Net soos in Matteus 18 sê hierdie gedeelte nie dat 'n mens hierdie mense moet aanvaar met sonde en al en die oordeel aan God oorlaat nie. Hierdie gedeelte is baie duidelik oor wat ons optrede moet wees teenoor mense wat hulleself Christene noem en nie wil breek met hulle sonde nie. Hierdie is 'n groot probleem vir mense wat te vinnig wil beweer dat ons nie ander kan oordeel nie.

1 Korintiërs 6:1-3
(1) Gaan iemand van julle wat ‘n saak teen ‘n ander gelowige het, werklik so ver dat hy sy reg by heidense regters soek en nie by gelowiges nie?
(2) Of weet julle nie dat die gelowiges oor die wêreld sal oordeel nie? En as julle oor die wêreld sal oordeel, is julle dan onbevoeg vir sulke geringe hofsake?
(3) Weet julle nie dat ons oor die engele sal oordeel nie? Dan tog seker ook oor alledaagse dinge.

1 Korintiërs 6:9-10
(9) Of weet julle nie dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moenie julleself mislei nie: geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen
(10) of diewe of geldgieriges of dronkaards of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie.

Galasiërs 6:1 Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op: jy kan self ook in versoeking kom.

Daarom, wanneer ons oordeel moet dit in 'n gees van sagmoedigheid en nederigheid geskied. Ons moet dus sag dog ferm oordeel.

Kolossense 3:16 Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing.

2 Tessalonisense 3:14-15
(14) En as iemand nie ons bevele, soos ons dit in hierdie brief vir julle gee, gehoorsaam nie, sonder dan daardie man af en vermy hom, dat hy kan skaam kry.
(15) Moet hom egter nie soos 'n vyand behandel nie, maar wys hom tereg soos 'n broer.

Titus 5:1-2
(1) ‘n Ouer man moet jy nie skerp teregwys nie, maar vermaan asof hy jou vader is. Vermaan die jonger mans soos jou broers,
(2) die ouer vroue soos moeders, en die jonger vroue soos susters, in alle eerbaarheid.

Titus 2:1-6
(1) Maar jy moet verkondig wat in ooreenstemming is met die gesonde leer.
(2) Sê vir die ouer mans hulle moet nugter wees, eerbaar, verstandig, gesond en vas in geloof, liefde en volharding.
(3) Net so moet jy ook vir die ouer vroue sê hulle gedrag moet dié wees van mense wat ‘n heilige lewe lei. Hulle moenie kwaadpraat of aan drank verslaaf wees nie. Hulle moet goeie raad kan gee,
(4) sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees,
(5) verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans. Dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie.
(6) Net so moet jy die jonger mans vermaan om hulle verstandig te gedra.

6. Gevalle waar ons nie mag oordeel nie

6.1. Net God het die mag en gesag om oor die mens se ewigheidsbestemming te oordeel

“…God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel (krino)” (2 Tim.4:1).
(Krino – oordeel in ʼn juridiese sin , uitspraak te gee op die oordeelsdag).
Ons het nie die reg om te besluit of iemand hemel of hel toe gaan nie; net God kan daaroor besluit.

6.2. Ons mag nie volgens uiterlike voorkoms of volgens materiële besittings oordeel nie

“Want as daar in julle vergadering ʼn man inkom met goue ringe… met ʼn pragtige kleed aan , en daar kom ook ʼn man in met vuil klere aan; en as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra, en vir hom sê: Gaan u op hierdie goeie plek sit, en vir die arme sê julle : Gaan jy daar staan of hier onder my voetbank sit – het julle dan nie by julleself onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegginge geword nie?” (Jak.2:1-5).

6.3. Ons moet versigtig wees om oor sake van sekondêre belang te oordeel

“En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Die een glo dat ʼn mens alles mag eet, maar hy wat swak is eet groente…  Die een ag die een dag bo die ander, die ander ag al die dae gelyk…  Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees…  waarom oordeel jy jou broeder? (Rom.14:1-6).
Hierdie skrifgedeelte word dikwels in ʼn algemene sin gebruik om te bevestig dat Christene mekaar nie mag oordeel nie. Wat in gedagte gehou moet word, is dat Paulus hier dié wat sterk in die geloof is, vermaan dat hulle dié wat nog swak in die geloof is, moet aanvaar en dat daar nie op hulle neergesien moet word nie. Sy oproep tot verdraagsaamheid impliseer glad nie dat swakheid in geloof as ʼn permanente standaard van geestelikheid aanvaar moet word nie! In 'n ander brief berispe die skrywer gelowiges dat vanweë die tyd , in plaas van om al leraars te wees, hulle oor en oor die eerste beginsels van die geloof geleer moet word! Hulle het meer behoefte aan melk as aan vaste spys! (Heb.5:12-14). Alhoewel ons verdraagsaam moet wees teenoor dié wat swak in sekondêre geloofsake is, moet ons versigtig wees dat hulle “swakheid” nie ons standaard word nie. Die doel moet wees dat almal geestelik moet groei “totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof… tot ʼn volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus; sodat ons nie meer… heen en weer gedryf word deur elke wind van lering nie…(Ef.4:11-16).

7. Ons word beveel om oor die volgende te oordeel

7.1. Ons moet onsself beoordeel

“Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie” (1 Kor.11:31).
“…haal eers die balk uit jou oog uit…” (Matt.7:5).

7.2. Alle uitsprake en lering moet beoordeel word

“Laat twee of drie profete spreek en die ander dit beoordeel (diakrino)” (1 Kor.14:29).
Oor ons gemeenskaplike geloofsake skryf Paulus aan ons “…om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan heiliges oorgelewer is” (Judas 1:3, My beklemtoning).
Diakrino – ondersoek om te besluit of iets reg of verkeerd is.
Hierdie beginsel van die beoordeling van uitsprake gaan terug tot in die tyd van die Ou Testament. As iemand in daardie tyd ʼn uitspraak in die Naam van die Here gemaak het en dit het nie waar gekom nie, moes hy doodgemaak word (Deut.18:20-22). Vandag word ons beveel om alle lering en uitsprake in die lig van God se Woord te evalueer en besluit of dit reg of verkeerd is. Onthou in dié geval is dit lering en uitsprake wat beoordeel moet word, nie die persoon se karakter nie. Oor karakter gepraat, die konsep dat ʼn persoon reg moet wees omdat hy so ʼn goeie persoon is en so ʼn heilige lewe lei, is ʼn misleiding opsigself; die goeie lewenstyl van ʼn persoon is nie genoegsaam waarborg vir die geloofwaardigheid van sy leerstellinge nie. Vandag mag ons nie meer valse profete met klippe doodgooi nie, maar ek glo dat valse profete se misleidende publieke uitsprake moet in die openbaar “gestenig” word.

7.3. Om tussen broer en broer te oordeel

“As jou broer teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen” (Matt.18:15-17)
Dit is net as ʼn broeder teen jou as ʼn individu sondig dat jy hom privaat moet gaan konfronteer sodat die saak tussen jou en hom reggestel kan word. As hy nie na jou luister nie, kan die saak verder gevoer word deur ander getuienisse te betrek. As die saak nie privaat geskik kan word nie, moet dit voor die gemeente kom sodat hulle kan help om te oordeel.

7.4. Ons mag nie skynheilig oordeel nie

Wanneer ons Mattheus hoofstuk sewe lees lyk dit met die eerste oogopslag of Jesus Homself weerspreek deur eers sê dat ʼn mens nie mag oordeel nie (Matt.7:1) en dan voort te gaan om te verklaar dat valse profete uitgewys moet word (Matt. 7:15-16). Hoe verklaar ons hierdie klaarblyklike teenstrydigheid? Ons kry die antwoord deur na die konteks van hierdie hele Skrifgedeelte te kyk: “Geveinsde (hupokrites), haal eers die balk uit jou oog uit , en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal” (Matt.7:5). (Die Engelse woord hypocrite is afgelei van hupokrites). Ons het geen reg om iemand anders te oordeel oor iets waaraan ons self skuldig is nie. In dié gedeelte sien ons dat ons mekaar wel moet help om ons swakhede te oorkom, maar dit kan eers gedoen word wanneer ons dinge in ons eie lewe reggemaak het.

7.5. Ons moet alle dinge beoordeel

“Die geestelike mens beoordeel (anakrino) wel alle dinge” (1 Kor.2:15)
Anakrino – om versigtig en akkuraat te ondersoek om sodoende ʼn besluit te kan neem. Ons word deur die Woord beveel om te anakrino. Doen ons dit nie, is ons ongehoorsaam en kan ons maklik slagoffers word van hedendaagse misleiding in die kerk.

7.6. Wanneer immoraliteit binne die kerk voorkom, word die gemeente beveel om te oordeel en op te tree

“…maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as ʼn broeder bekend, ʼn hoereeder is of ʼn gierigaard of ʼn afgodedienaar of ʼn kwaadspreker of ʼn dronkaard of ʼn rower nie…  Oordeel julle nie die wat binne is nie?... Verwyder tog dié slegte mens onder julle uit” (1 Kor.5:11-13).
Jesus leer ons om mense volgens die vrugte wat hulle dra te evalueer: “Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ʼn Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie! So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ʼn slegte boom dra slegte vrugte …So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken” (Matt.7:16-20).

7.7. Gelowiges is veronderstel om in alledaagse geskille tussen gemeentelede te oordeel en uitspraak te lewer

“As julle dan alledaagse regsake het, moet julle dié persone daaroor laat sit wat in die gemeente die minste geag word” (1 Kor.6:4).
“Is daar dan nie eens een wyse onder julle, wat uitspraak (diakrino) sal kan doen tussen sy broeders nie?” (1 Kor.6:5).
Die Griekse woord diakrino beteken om te onderskei of te besluit tussen wat reg en wat verkeerd is.
Terwyl daar in 1 Kor.5 uitspraak gelewer moet word betreffende immoraliteit in die kerk, verwys 1 Kor.6 na siviele geskille tussen broeders. Omdat die Korintiërs nie hulle verantwoordelikheid aangaande hierdie saak nagekom het nie, lyk dit of hulle hulle tot die Romeinse regbank moes wend vir uitspraak (1 Kor.6:5-6). Hieroor was Paulus baie ongelukkig!

8. Mag name genoem word?

Paulus noem openlik die name van Himeneus en Alexander omdat hulle van die geloof weggedwaal het en skuldig was aan laster (1Tim.1:19-20). So ook noem hy die name van Figellus en Hermogenes wat van hom weggedraai het (2Tim.1:15). In sy skrywe word gelowiges ook gewaarsku teen Himeneus en Filetus wat met onheilige praatjies verkeerde lering versprei het (2 Tim.2:16-17). Demas word genoem omdat hy die wêreld liefgekry en daardeur Paulus verlaat het (2 Tim.4:10). Ook Petrus beskou afdwaal en verkeerde lering in ʼn baie ernstige lig. In die tweede hoofstuk van sy tweede brief gebruik Petrus die sterkste taal om sy lesers teen valse leraars en profete te waarsku (2Pet.2:19:17-22). Selfs die apostel van liefde, Johannes, vaar uit teen Diotrefes omdat hy die gemeente van Christus met sy woorde en dade skade aangedoen het! (3 Joh.1:9-10).
Dit is onverstaanbaar dat mense kan dink dat dwaling wat in die publiek vanaf preekstoele, oor die TV en deur middel van boeke versprei word, nie ook in die openbaar weerlê moet word nie! Ek wonder wat sou gebeur het as die Hervormers van die Middeleeue nie openlik hulle besware teen die dwalinge van die Roomse Kerk bekend gemaak het nie?

9. Die Gawe van die onderskeiding van geeste (1Kor.12:10)

Een van die gawes van die Heilige Gees is om te kan onderskei ( “onderskei” in Grieks, diakrisis, 1Kor.12:10). Die Complete Word Study Dictionary van Spiros Zodhiates gee die betekenis van diakrisis aan as “to decide, to judge, to distinguish.” Ek wonder of diegene wat ongekwalifiseerd verklaar dat ʼn mens nie mag oordeel nie, al daaraan gedink het dat met so ʼn gesindheid, die gawe van die Heilige Gees om tussen reg en verkeerd te kan onderskei, onderdruk word.

10. Wees oop vir teregwysing

Die Bybel is duidelik dat ‘n mens oop moet wees vir teregwysing. Ek wonder of mense wat die jy-mag-nie-oordeel-argument gebruik, werklik oop is vir teregwysing?

Spr. 1: (23) As julle luister na my teregwysing, gee ek julle my wysheid in oorvloed en leer ek julle my woorde begryp.

Spr. 3: (11) My seun, aanvaar die straf wat van die Here kom en moet jou nie teen sy teregwysing verset nie,
(12) want die Here straf die mens wat Hy liefhet net soos ‘n vader doen met sy seun.

Spr. 6: (23) Wat ek jou voorskryf, is ‘n lamp, my onderrig is ‘n lig; wie hom laat teregwys, is op die pad na die lewe toe.

Spr. 9: (8) Moenie ‘n ligsinnige mens probeer opvoed nie, hy sal jou daarvoor haat. Voed ‘n wyse op, en hy sal lief wees vir jou.

Spr. 10: (17) Wie hom laat leer, ken die pad na die lewe; wie teregwysing verwerp, dwaal van dié pad af.

Spr. 12: (1) Wie hom laat leer, wil graag kennis ontvang; wie hom nie laat teregwys nie, is ‘n dom mens.

Spr. 15: (5) ‘n Dwaas verag wat sy vader hom leer; wie hom laat teregwys, is verstandig.

Spr. 27: (6) Op ‘n vriend wat jou seermaak, kan jy reken; iemand wat jou haat, is oordadig met sy soene.

Spr. 28: (23) Wie iemand teregwys, kry eerder agterna dank as wat ‘n vleier dit kry.

(Vir meer dele in die Bybel, soek vir “teregwys” in Spreuke.)

Om iemand tereg te wys is een van die genadigste dinge wat 'n mens kan doen. Ray Comfort vergelyk teregwysing daarmee om iemand te waarsku dat sy valskerm foutief is. As jy nie iemand teregwys nie, dan is hy op pad na sy dood. Indien jy dit wel doen, kan jy hom red.

11. God is liefde, MAAR is ernstig oor verkeerde dinge

Daar is nie 'n vraag of God die voorbeeld is van volmaakte liefde nie. Daar is egter mense wat net vaskyk in God se liefde en Sy oordeel ignoreer.

In die Ou Testament is daar baie dele waar dit duidelik is hoe ernstig God oor sonde is:

  • God het die hele aarde gestraf oor die sonde van Adam en Eva (Genesis 3:14-24).
  • God het Sodom en Gomorra uitgewis (Genesis 19:24).
  • God wou vir Moses doodmaak omdat hy nie sy seun wou besny nie (Eksodus 4:24-26).
  • Toe die Israeliete te bang was om Jerigo in te val na die uittog uit Egipte, het God die Israeliete 40 jaar laat trek en almal laat sterf behalwe Josua en Kaleb (Numeri 14:28-35).
  • God het Dawid se eerste kind by Batseba laat sterf (2 Samuel 12:15-18).
  • God het vir Israel gestraf met 70 jaar van ballingskap ~600 vC (2 Kronieke 36:21).

Daar is baie ander voorbeelde wat genoem kan word.

God bly altyd dieselfde (Heb. 1:12 “soos klere sal U dit oprol; ja, soos ‘n kledingstuk sal dit vervang word. Maar U, U bly dieselfde, en u jare het geen einde nie.”) En dit maak ook sin. Hoekom sal God, wat die mens geskep het, by ons aanpas? Hy is die Almagtige en die Een sonder sonde. Ons moet by Hom aanpas. God verander nie soos modes verander nie – die mens doen dit.

12. Jesus is ook ernstig oor verkeerde dinge

Verder is ook Jesus in die NT ernstig oor verkeerde dinge:

Johannes 8:10-11
(10) Toe het Hy regop gekom en vir haar gevra: "Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie?"
(11) "Niemand nie, Here," sê sy. Toe sê Jesus: "Ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie."

In bogenoemde gedeelte werk Jesus sagkens met die prostituut, maar dit was nie altyd die geval nie. Baie mense is geneig om só op die liefde van God te fokus dat hulle die indruk gee dat God jou sal vergewe en jou die ewige lewe sal gee ongeag wat. Dit is egter glad nie waar nie. Daar sal geen genade wees vir mense wat teen God kies nie. Die volgende gedeeltes bevestig dit:

12.1. Jesus bring nie vrede nie

Matteus 10:33-38
(33) Maar elkeen wat My verloën voor die mense, hom sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemele is.
(34) Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.
(35) Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ‘n man en sy vader, en tussen ‘n dogter en haar moeder, en ‘n skoondogter en haar skoonmoeder.
(36) En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees.
(37) Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie.
(38) En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.

12.2. Dryf handelaars uit die tempel

Matteus 21:12-13

(12) Jesus het tempel toe gegaan en al die mense wat op die tempelplein koop en verkoop, daar uitgejaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het Hy omgegooi
(13) en vir hulle gesê: "Daar staan geskrywe: ‘My huis sal ‘n huis van gebed wees,’ maar julle maak dit ‘n rowersnes."

In Johannes 2:14-16 word genoem dat Jesus eers ‘n sweep gaan vleg het, dus was dit nie ‘n geval dat Hy op die ingewing van die oomblik Sy humeur verloor het nie – Hy het genoeg tyd gehad om te dink aan wat Hy gaan doen het. Dit was 'n fyn beplande aksie.

As iemand ooit weer vir jou vra: "Wat sou Jesus doen?", Herinner hulle daaraan dat om tafels om te gooi en mense met 'n sweep te verjaag 'n sterk moontlikheid is.

12.3. Die vyeboom

Markus 11
(13) Hy sien toe op ‘n afstand ‘n vyeboom met blare aan en gaan daarheen om te kyk of Hy nie miskien ‘n vy daaraan kry nie. Toe Hy daar kom, kry Hy niks nie, net blare, want dit was nie vyetyd nie.
(14) Hy sê toe vir die boom: "Van jou sal niemand tot in der ewigheid ooit weer vye eet nie." Sy dissipels het dit gehoor.

(20) Toe hulle die volgende môre vroeg by die vyeboom verbygaan, sien hulle dat hy tot in sy wortels verdroog is.
(21) Gedagtig aan wat Jesus gesê het, sê Petrus vir Hom: "Rabbi, kyk, die vyeboom wat U vervloek het, is verdroog."

Lukas 13:6-9
(6) Daarna het Hy hierdie gelykenis vertel: "‘n Man het ‘n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daaraan kom soek maar niks kry nie,
(7) sê hy vir die tuinier: ‘Kyk, dis nou drie jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek, en ek kry niks nie. Kap hom uit! Waarom moet hy langer die grond uitput?’
(8) Maar die tuinier antwoord: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes.
(9) Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra. Maar so nie, kan u hom uitkap."

12.4. Die Fariseërs

Matteus 23
(13) "Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars! Julle sluit die deur van die koninkryk in die mense se gesig toe. Julle gaan self nie in nie, en julle verhinder dié wat wel wil ingaan.

(15) "Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars! Julle trek oor see en land rond om een bekeerling te maak, en as hy dit word, maak julle hom twee maal so ryp vir die hel as wat julle self is.
(16) "Ellende wag vir julle, julle wat ander wil lei en self blind is. Julle sê: ‘As iemand by die tempel ‘n eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie, maar as hy by die goud van die tempel ‘n eed aflê, moet hy die eed nakom.’
(17) Blinde dwase! Wat is belangriker: die goud of die tempel waardeur die goud geheilig word?
(18) Julle sê ook: ‘As iemand by die altaar ‘n eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie, maar as hy by die offergawe bo-op die altaar ‘n eed aflê, moet hy die eed nakom.’
(19) Julle blindes! Wat is belangriker: die offergawe of die altaar waardeur die offergawe geheilig word?
(20) Wie by die altaar ‘n eed aflê, lê ‘n eed af by die altaar en by alles wat daarop is.
(21) Wie by die tempel ‘n eed aflê, lê ‘n eed af by die tempel en by God wat daarin woon.
(22) En wie by die hemel ‘n eed aflê, lê ‘n eed af by die troon van God en by God wat daarop sit.
(23) "Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars! Julle gee tiendes van kruisement, anys en koljander, maar wat volgens die wet van God die swaarste weeg, laat julle na: geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid. Juis hierdie dinge moet ‘n mens doen en die ander nie nalaat nie.
(24) Blinde leiers! Julle skep die muggie uit julle beker uit, maar julle sluk die kameel in.
(25) "Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars! Julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binne is hulle vol hebsug en onmatigheid.
(26) Blinde Fariseër, maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal sy buitekant ook skoon wees
(27) "Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars! Julle is soos witgeverfde grafte, wat van buite mooi lyk maar daarbinne vol doodsbene en allerhande onsuiwerheid is.
(28) So is julle ook: van buite lyk julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol huigelary en minagting van die wet."
(29) "Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars! Julle hou die grafte van die profete in stand en versier die gedenktekens van die vromes,
(30) en julle sê: ‘As ons in die dae van ons voorvaders gelewe het, sou ons nie medepligtig gewees het aan die vergieting van die bloed van die profete nie.’
(31) Op dié manier erken julle self dat julle nakomelinge is van die moordenaars van die profete.
(32) Gaan maar aan, maak klaar wat julle voorvaders begin het!
(33) "Julle slange, addergeslag! Hoe sal julle ontkom aan die straf in die hel?
(34) Luister dus goed! Ek stuur profete, wyse manne en leraars na julle toe. Julle sal party van hulle doodmaak en kruisig, en party in julle sinagoges gesel en hulle van die een dorp na die ander vervolg.
(35) So sal julle verantwoordelik wees vir die bloed van al die vromes wat op die aarde uitgestort is, van die bloed van die onskuldige Abel af tot by die bloed van Sagaria seun van Berekja, vir wie julle tussen die tempel en die altaar vermoor het.
(36) Dit verseker Ek julle: Die straf vir al hierdie dinge sal op die mense van vandag neerkom."
(37) "Jerusalem, Jerusalem! Jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak soos ‘n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaarmaak, maar julle wou nie!
(38) Kyk, nou word julle stad as puinhoop aan julle oorgelaat.
(39) Maar Ek sê vir julle: Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat die dag kom wanneer julle sal uitroep: Loof Hom wat in die Naam van die Here kom!"

Lukas 13
(15) Toe sê die Here vir hom: "Julle huigelaars! Maak elkeen van julle nie op die Sabbatdag sy bees of sy donkie van die krip los en lei hom weg om hom te laat suip nie?
(16) En hier is ‘n vrou, ‘n kind van Abraham, wat werklik al agtien jaar lank deur die Satan gebind is. Mag sy dan nie op die Sabbatdag van hierdie band losgemaak word nie?"

Jesus was dus glad nie altyd hierdie sagte persoon wat altyd simpatie en empatie met almal gehad het nie. Soms het Hy mense reguit en selfs aggressief aangevat en geen doekies omgedraai nie.

Johannes 8
(43) Waarom begryp julle nie wat Ek sê nie? Omdat julle my boodskap nie kán verstaan nie!
(44) Julle is kinders van die duiwel; hy is julle vader, en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar. En hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leuenaar en die vader van die leuen.
(45) En omdat Ek die waarheid praat, glo julle nie in My nie.
(46) Wie van julle kan sonde by My aanwys? As Ek dan die waarheid praat, waarom glo julle nie in My nie?
(47) Wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Juis daarom luister julle nie, omdat julle nie kinders van God is nie.”

12.5. Geen genade vir ongeredde

Lukas 13
(23) Toe vra iemand Hom: "Here, is dié wat gered word, maar min?"
(24) Hy sê vir hulle: "Span al julle kragte in om by die smal deur in te gaan. Baie, verseker Ek julle, sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie regkry nie.
(25) "As die eienaar van die huis eers opgestaan en die deur toegesluit het, sal julle buite staan en aan die deur begin klop en roep: ‘Here, maak vir ons oop!’ Maar Hy sal julle antwoord: ‘Ek weet nie waar julle vandaan kom nie.’
(26) Dan sal julle sê: ‘Ons het saam met U geëet en gedrink, en op ons strate het U die mense geleer.’
(27) Maar Hy sal weer vir julle sê: ‘Ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Niemand van julle het gedoen wat reg is nie. Maak dat julle van My af wegkom!’
(28) "Daar sal julle huil en op julle tande kners wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete binne-in die koninkryk van God sal sien, terwyl julle self buitentoe weggejaag word.
(29) "Daar sal mense uit die ooste en die weste kom, uit die noorde en die suide, en aansit by die feesmaal in die koninkryk van God.
(30) Onthou net: Daar is laastes wat eerste sal wees, en eerstes wat laaste sal wees."

God mag wel ‘n God van Liefde wees, maar wees gewaarsku – daar sal geen genade vir mense wees wat nie gereed is nie. Almal gaan nie maar jammer gekry word en hemel toe gaan nie.

Matteus 7:13,14,21-23
(13) Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie.
(14) Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min.

(21) Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.
(22) Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’
(23) Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree.

Dit is baie ironies dat hierdie gedeelte volg net na Matteus 7:1-5 wat sommige mense gebruik om te sê dat ons nie mag oordeel nie.

12.6 Herodes

Lukas 13:32 Maar Hy sê vir hulle: "Gaan sê vir daardie jakkals: ‘Kyk, vandag en môre dryf Ek nog bose geeste uit en maak Ek mense gesond, maar op die derde dag sal Ek my werk klaar maak.’

12.7 Heiligheid/reinheid is vir Jesus belangriker as vredeliewendheid/verdraagsaamheid

Jakobus 3
(17) Maar die wysheid van Bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig en opreg.
(18) En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.

1 Kronieke 13
(7) Hulle het die ark van God op ‘n nuwe wa vervoer van die huis van Abinadab af. Ussa en Agjo het die wa gedrywe.
(8) Dawid en die hele Israel het uitbundig voor die ark van God uit gedans, begelei deur liedere, liere, harpe, tamboeryne, simbale en trompette.
(9) Toe hulle by Nakon se dorsvloer kom, het Ussa die ark met sy hand teëgehou, want die osse het gestruikel.
(10) Die toorn van die Here het teen Ussa ontvlam; die Here het hom getref omdat hy met sy hand aan die ark geraak het, en hy het daar langs die ark gesterf.

Om God se heiligheid te eer is belangriker as om Hom lofsange toe te sing.

13. Nou waar is die verskil

Die groot vraag is nou: Hoe rekonsilieer ons God se opdragte om wel te oordeel, met die oënskynlike verbieding daarvan in byvoorbeeld Matteus en  Lukas?

Eerstens lê die verskil in die wyse waarop ons die Bybel lees en interpreteer. Wanneer ons die verbod van die apostels en God se opdragte noukeurig lees, kom ons agter dat God ons nie die reg gee om oor die “méns” te oordeel nie, maar die sondige praktyk, wat gepleeg word!

Ons weet dat God die sonde haat en dat ons alleen in Jesus Christus vergewing van die sonde kan ontvang. Maar omdat God ook van óns verwag om die sonde te haat, beteken dit geensins dat ons die “mens” agter die sonde, ook moet haat en veroordeel nie! Ons het nog altyd die plig om ons naaste lief te hê. Wat God van ons verwag is dat ons die sondige daad en die mens van mekaar moet skei.

Ons moet die sonde oordeel en veroordeel; nie die mens nie! 

Tweedens lê die verskil in ons interpretasie van die Bybel vanuit ons huidige lewensbeskouing.

14. Humanisme

Wat word met “humanisme” bedoel? Hierbo het ek gesê dat ons ook soms slagoffers van die postmodernisme is. Elkeen is geregtig op sy/haar eie waarheid, aangesien daar nie iets bestaan soos ’n  absolute waarheid nie. Hierdie standpunt is die gevolg van humanistiese denke. “Die mens het nie die reg om iemand anders voor te skryf hoe sy/haar lewe moet lyk nie! “

Humanisme is ’n  onbybelse, mens georiënteerde ideologie wat alreeds in die verlede groot inbreuk op die Christelike teologie gemaak het deur duidelike Bybelse leerstellings af te verwater ten einde die voorskrifte van die Bybel by die behoeftes van die moderne beskawing aan te pas. Nie alleen word die gesag van die Skrif daardeur ondermyn nie, maar word Bybelse konstantes, wat deur die eeue heen nog altyd gegeld het, bloot verwyder of vervang met dogmatiese teorieë  wat aan die vereistes van die samelewing kan voldoen. 

In sy artikel, “Die  Bybel bekoor met eenvoud” skryf Prof. Piet Strauss, vorige Moderator van die NG Kerk: “Die teks van die Skrif word oorwoeker deur maatstawwe van buite. By sommige praat hul eie verstaan van die omstandighede of konteks van 'n  teksgedeelte harder as die teks of die kern van die Boodskap. Vir die modernis is dít wat die toets van sy verstand of rede slaag beslissend. By die post-modernis is ruimte vir verskille oor kernsake van die Bybel, omdat elk se storie ’n  plek moet hê en die  Bybel volgens hulle geduldig daarby inval.”

Vêrder in dieselfde artikel sê Prof. Strauss: “Daar is moderne teoloë wat die Bybeltekste oor homoseksualiteit so oorspeel met die destydse konteks, dat hulle aflei die Bybel gee nie ’n  mening oor moderne homoseksualiteit nie.”

Die mens het eenvoudig belangriker as die Bybel geword!

15. Homoseksualiteit

Homoseksualiteit is seker een van die mees omstrede onderwerpe waaroor daar vandag in Suid-Afrika en in die res van die Westerse wêreld, hewig gedebatteer word. So byvoorbeeld het die sogenaamde “Gay Rights Movement” in Suid-Afrika alreeds gegroei tot ʼn sosio-politieke beweging wat openlike optogte en demonstrasies hou om homoseksualiteit in die samelewing goedgekeur en aanvaarbaar te maak. Selfs die Kerk word nie gespaar in hierdie mense se strewe na erkenning en aanvaarbaarheid nie. Byvoorbeeld die NG Kerk wat onlangs tydens hul sinode vergadering oorgegee het aan die wêreld se druk en dit nou goedkeur en toelaat in hul kerk.  In Australië behoort selfs prostitute aan ’n  erkende vakbond!

Homoseksualiteit is sekerlik een van die belangrikste dimensies van geestelike oorlogvoering waarby die kerk vandag betrokke is.

Die Bybel spreek tot ons in geen onduidelike terme nie. In Levitikus 18:22-30 word homoseksualiteit vyf keer ’n  gruwel genoem. Dit was só afstootlik in die oë van die Here dat dit die doodstraf deur steniging gedra het. In Lev. 20:13 staan daar: “Twee mans wat homoseksueel verkeer, doen ’'n afskuwelike sonde. Hulle moet doodgemaak word. Hulle verdien die dood.”

Selfs in die Nuwe Testament sê Paulus: “Of weet julle nie dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie. Moenie julleself mislei nie: geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgieriges of dronkaards of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie.”

Die ou vertaling het gepraat van sodomiete. Hiermee het Paulus beslis nie na die inwoners van die stad Sodom verwys nie! Sodomie beteken presies wat die Afrikaanse Verklarende Woordeboek sê dit is: “Teennatuurlike ontug; geslagtelike omgang tussen mens en dier, of ook homoseksuele omgang”.

Die woord sodomie is afkomstig van die Latynse “peccatum Sodomiticum” wat in Afrikaans vertaal kan word as “Die sonde van Sodom”.

In die Griekse vertaling van die Bybel (Septuagint) word die woord “ekporneuō” gebruik wat na alle vorme van immorele seksuele praktyke verwys. Vandaar die woord “pornografie”.

Selfs met die heel mooiste en edelste bedoelings kan die praktyk van homoseksualiteit NOOIT geregverdig of gekondoneer word nie. Dit beteken egter nie dat ons die “mens” wat homoseksualiteit beoefen, of deur homoseksuele begeertes geteister word, ook mag veroordeel nie!

Net God kan ʼn “mens” oordeel. In Heb. 10: 30 staan daar: “Ons weet tog wie Hy is wat gesê het: “Dit is mý reg om te straf; Ek sal vergeld;” en verder: “Die Here sal oor sy volk oordeel.” Presies dieselfde vermaning vind ons in Rom. 12: 19 “Dit is mý reg om te straf; Ék sal vergeld, sê die Here.”

Die vraag is: hoekom word homoseksualiteit spesifiek, vandag uitgesonder om soveel aandag te kry. Gesien teen die agtergrond van die Skrif, wat maak die homoseksuele persoon na alles, enigsins verskillend van byvoorbeeld 'n alkoholis, of dief, of bedrieër, (alle vorme van bedrog), of lasteraar of selfs ’n  moordenaar!?

Die gay man of lesbiese vrou het alreeds oortree deur ’n gay/lesbiese verhouding aan te gaan. Dit help nie om te redeneer dat hy/sy so gebore is en nie kan help dat hy/sy die aangebore aantrekking (geneigdheid) tot dieselfde geslag het nie. So ’n redenasie hou nie daarmee rekening dat alle sonde deur die sondeval gekom het nie. Kan ’n mens wat byvoorbeeld geneig is om te haat, nou maar haat en almal moet dit net aanvaar – ook die Here, want Hý het hom/haar mos gemaak? Kan iemand met ’n geaardheid van woede-optredes, hom daarop beroep dat hy sy woede mag uitleef, want hy is so gebore? Kan ’n moordenaar daarop aanspraak maak dat hy met ’n wreedaardige geaardheid gebore is – en dan sy moorde vergoeilik en verwag almal moet dit goedkeur?
Die argument gaan nie op dat ander mense by woede en moord veronreg word, maar dat dit nie by ’n lesbiese verhouding of by verwekking van ’n baba met die saad van iemand met wie jy nie getroud is nie, gebeur nie.
In laasgenoemde geval dien dit tot nadeel van die gay/lesbiese saamwoners en tot nadeel van die saadskenker wanneer hulle kinders wil hê – eenvoudig omdat hulle doen wat die Here verbied. Daarby dien hulle optrede tot veronregting van die kind wat verwek word. Die diepste sonde hier is die sonde teen die Here.
Die saamwoners het mekaar lief, sê hulle. Daarom is hulle verbintenis vir die Here mooi. Maar liefde tot God is om sy gebooie te bewaar (1 Joh. 5:3). Ons roeping lê daarin om alles wat God verbied, te haat en te ontvlug; dit selfs ten bloede toe beveg.

So waarom laat die NG Kerk en enkele ander false leraars/kerke dit dan toe? 
Want God het hulle oorgegee aan hulle begeertes!
ROMEINE 1:26‭-‬32 AFR53: Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is; en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan ’n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie: hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid ; nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers; onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat — al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien — dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen.

16. Menseregte

Soms wil dit voorkom of Suid-Afrikaners oor die algemeen té gou, té veel “menseregte” bekom het. Wat niemand, waarvan ek weet, egter ooit gesê het nie, is dat daar vir elke reg wat daar bestaan, ʼn resiproke “teen-verantwoordelikheid” bestaan. Almal het die reg op vrye beweging, maar dan moet jy jou binne die voorskrifte van die land se wette gedra.  Almal het die reg op grondbesit, maar dan moet jy jou stukkie grond binne die neergelegde voorskrifte bekom. Almal het die reg op vryheid van spraak, maar dit beteken nie jy kan iemand vrylik loop en ander belaster nie.

Hoe dikwels het ons al gehoor:  “Dit is my reg om lief te hê wie ek wil en niemand kan vir my voorskryf wie ek mag liefhê en wie ek nie mag liefhê nie!” of  “Dit is my lewe en ek het die reg om te drink soveel as wat ek wil en niemand kan vir my sê wanneer ek moet ophou drink nie!” “Dit is my reg om grond te besit, daarom kan ek vir my grond vat soos ek wil!”  “Ek het die reg tot vryheid van spraak, daarom kan ek sê wat ek wil!”  Wat is die verskil tussen sommige van hierdie regte en “Gay” regte?

Stel jouself voor; wat sal ons sê as al die alkoholiste, of diewe of bedrieërs of moordenaars vandag ’'n “Alcoholics Rights Movement” of “The Stealers Rights Movement” of “The Corrupt Rights Movement” of “The Killers Rights Movement” sou begin!?  Wat sal die Staat (en my en jou) se reaksie wees as hierdie klomp die dag in die strate begin demonstreer vir die erkenning van húlle regte?

Ek sal my kop op ’n  blok sit dat hulle nie soveel simpatie as die “Gay” aktiviste gaan kry nie!

Prostitusie en aborsie word alreeds in Suid-Afrika nie meer as misdade beskou nie, terwyl ons wéét dat die Bybel dit ten sterkste verbied.

Hoekom word prostitusie, aborsie, homoseksualiteit, Godslastering ens. vandag nie meer as misdade gereken nie?

Vroeër het ek gesê dat humanisme ’'n onbybelse, mens georiënteerde ideologie is wat alreeds groot inbreuk op die Christelike teologie gemaak het.

In die post-moderne “verligte” humanistiese ideologieë, op politieke sowel as teologiese terrein, word die mens se sogenaamde “vryheid” as baie meer belangrik as die mens se Godgegewe verantwoordelikhede, beskou. By die geringste aanduiding dat die mens se “vryheid” in gedrang gebring kan word, word enige moontlike verwysing na die sondigheid daarvan, luidkeels aangeval.

Onder die dekmantel van menseregte en demokrasie, kan enige sonde regverdig word!

17. Etikettering

ʼn Verdere belangrike oorsaak vir die mistastings waarvan die Evangelie spreuk is die geneigdheid van die mens om alles en almal om hom te etiketteer (te “label”). 

Kom ons lees weer die verhaal in Johannes Hoofstuk 9 wat gaan oor die man wat sedert sy geboorte, blind was:

(1) Terwyl Jesus wegstap, sien Hy ’n  man wat van sy geboorte af blind was.
(2) Sy dissipels vra Hom toe: “Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind is: sy eie of sy ouers s’n?”
(3) En Jesus antwoord: “Dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers s’n nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word.”

Jesus se dissipels het reeds aanvaar dat die man se blindheid as gevolg van sonde was. Al wat hulle wou weet is: wie se sonde was dit; syne of sy ouers s’n. Hulle het klaar die blinde geëtiketteer as 'n “sondaar”. Die feit dat hierdie man ’n  bedelaar was wat hulp nodig gehad het, het nie by hulle getel nie.

Ons almal is vandag nog skuldig hieraan. Wanneer iemand op straat bedel is dit omdat hy te lui is om te werk; As iemand meer besit as jyself, is dit omdat hy/sy of ryk geërf het of omdat hy/sy hulle ryk gesteel het; As jou vel wit is, is jy ’n  rassis; As jou vel swart is, is jy korrup; As jy vir die Vryheids Front stem is jy konserwatief, as jy vir die SAKP stem is jy radikaal!  Vir elke moontlike optrede het ons ’n  naambordjie.

Die volgende aanhaling van Moeder Teresa som dit miskien die beste op:

People are often unreasonable, illogical and self-centred; Forgive them anyway.

If you are kind, people may accuse you of being selfish, or having ulterior motives; Be kind anyway.

If you are successful, you will win some false friends and some true enemies; Succeed anyway.

If you are honest and frank, people may cheat you; Be honest and frank anyway.

What you spend years building, someone could destroy overnight; Build anyway.

If you find serenity and happiness, they may be jealous; Be happy anyway.

The good you do today, people will often forget tomorrow; Do good anyway.

Give the world the best you have, and it may never be enough; Give the world the best you’ve got anyway.

You see, in the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway.

Jesus het altyd die “mens” raakgesien. Toe Sy dissipels hom vra: “Deur wie se sonde is dit dat hierdie man blindgebore is”, antwoord Hy hulle: “Dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers s’n nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word.”  

Vir Jesus was hierdie man nie ’n  slagoffer van sonde nie; Hy was ʼn wonderwerk wat gewag het om te gebeur.  

Wanneer mense jou verwerp, aanvaar Jesus jou. Wanneer mense jou verlaat, bly Jesus by jou. Wanneer iemand anders nie tyd vir jou het nie, sal Jesus altyd vir jou tyd hê. Wanneer ander ván jou praat, sal God mét jou praat.

In Matt. 7: 1 sê Jesus: “Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie; met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word en met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word.” en vêrder in vers 3: “Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie.”  In Rom. 2: 1-3 sê Paulus: “Daarom is daar vir jou geen verontskuldiging nie, vir jou mens, wat ’'n ander veroordeel, wie jy ook al is. Deurdat jy oor ’n  ander ’n  oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself, want jy wat veroordeel, doen dieselfde dinge. (2) Ons weet dat God regverdig handel wanneer Hy mense wat sulke dinge doen, veroordeel. (3) Maar jy, mens, wat ander veroordeel wat sulke dinge doen en jy doen dit self, verbeel jy jou dat jy aan die oordeel van God sal ontkom?”

18. God se wil

Hoe weet ek en jy wat God se doel met die lewe van ʼn mens is? Wat sou ons oordeel byvoorbeeld gewees het oor die lewe van Paulus voordat hy tot bekering gekom het?

In Hand. 22 vanaf vers 6 lees ons die verhaal van Paulus se bekering. “Terwyl ek op reis was en naby Damaskus gekom het, het daar teen die middag skielik ’n  sterk lig uit die hemel op my gestraal. (7) Ek het op die grond neergeval en ’n  stem vir my hoor sê: “Saul, Saul, waarom vervolg jy My? (8) ‘Wie is U Here?’ het ek gevra. ‘Ek is Jesus van Nasaret’, het Hy my geantwoord. ‘Dit is vir My wat jy vervolg.”

In Hand. 22: 4 vertel Paulus self wat hierdie vervolging werklik behels het. “Ek wou die mense wat die leer van Christus volg, totaal uitroei. Mans sowel as vrouens het ek gevange geneem en in tronke laat stop.” Later, in sy brief aan die Galasiërs, skryf Paulus: “Julle het immers gehoor van my optrede toe ek destyds nog ’n  aanhanger van die Joodse leer was. Ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit probeer uitroei.” (Gal. 1: 13)

Stel jou vir een oomblik voor dat ons Regering vandag ʼn Wet uitvaardig wat die Christendom in Suid-Afrika verbied en bepaal dat alle Christene vervolg en in die tronke gestop moet word!

Ons sou nie net hulle wat aangestel word om die vervolging uit te voer, maar sekerlik ook die hele Regering daarmee saam, tot in die allerewigste verdoemenis veroordeel het!

Die verhaal van Paulus se bekering is sekerlik die beste voorbeeld in die Bybel hoe min ons weet wat God se plan nie alleen vir ons eie lewe is nie, maar ook vir die lewe van 'n ander.

God vergewe Paulus nie net al sy onmenslike handelinge nie, maar maak hierdie “satan”, Paulus, die grootste dissipel van Jesus waarvan ons in die Bybel kan lees.

Wanneer ons oordeel moet ons uiters versigtig wees om nooit die persóón self te veroordeel nie.

19. Die rol van die Heilige Gees

In Matt. 12: 31 sê Jesus: “Daarom sê Ek vir julle: Elke sonde en lastering kan die mense vergewe word maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie.” 1 Joh. 5:16 sê “As iemand sy broer sonde sien doen wat nie tot die dood lei nie, moet hy bid en God sal die broer die ewige lewe gee. Dit geld dié wat sonde doen wat nie tot die dood lei nie. Daar is sonde wat tot die dood lei; daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie.”

Die Heilige Gees is daardie stil stem in jou binneste is wat gewoonlik moet skreeu om gehoor te word.

Wanneer jy, teen jou beter wete in, iets doen wat verkeerd is en desnieteenstaande die berisping van die Heilige Gees, voortgaan met jou verkeerde dade, verwerp jy nie die teregwysing van mens nie, maar verwerp jy die teregwysing van God self. Dan maak jy God tot leuenaar!

Elke persoon wat voorgee dat hy of sy ʼn Christen is en terselfdertyd openlik wil loop en verkondig dat hy of sy homoseksueel is, behoort vir hulleself die volgende saak uit te maak:

Wanneer jy bely dat jy ’n  kind van God is, bely jy dat jy in God se Woord ( Bybel) glo en wanneer jy die Bybel bevraagteken, bevraagteken jy God se Woord. Wanneer ons nie glo wat die Bybel sê nie, glo ons nie wat God self sê nie!  Of anders gestel; Hoe kan jy beweer dat jy in God glo, maar jy glo nie in Sy Woord nie?

Dit geld ook vir enigeen wat bely dat hy/sy ’n  Christen is, maar terselfdertyd hom/haar skuldig maak aan prostitusie, aborsie, diefstal, korrupsie, moord  ens.

In Joh. 12: 48 sê Jesus: “Wie My verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel: die woorde wat Ek gespreek het, sal hom op die laaste dag veroordeel.” 

20. Die Bybel is nie "verouderd" of "onduidelik" nie

In 2 Tim. 3: 16 staan daar: “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ’n  regte lewenswyse te kweek.” 

Die boek Openbaring handel oor die visioene wat Jesus aan die apostel Johannes openbaar het op die eiland Patmos. Hierdie openbaring was veel meer as ’n  blote inspirasie van die apostel, dit is die skriftelike getuienis van die apostel oor die visioen wat Jesus hom fisies laat sien het. Jesus was só ernstig oor die korrekte weergawe van hierdie gebeure dat Hy in Op. 22: 18 sê “As iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is; en as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrywe is.”

As Jesus so ernstig gevoel het oor die korrekte weergawe van hierdie gebeure, kan ons met groot veiligheid aanneem dat Jesus net so ernstig is oor die korrektheid van die res van die Bybel se inhoud.

Óf ons aanvaar die  Bybel in sy geheel, of ons aanvaar niks wat daarin staan nie!

21. Slot

Paulus se opdrag is baie duidelik; ek moet by myself begin: “Let op jouself en op die leer; volhard daarin; want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat jou hoor” (1Tim. 4:16). Alhoewel ons deur soveel skrifgedeeltes beveel word om alles te evalueer, moet ons onthou dat wanneer dit mense raak , ons dit met ʼn gesindheid van verdraagsaamheid moet doen.

Die Bybel is duidelik. As Christene is dit ons plig om die sonde te oordeel en te veroordeel, maar onder geen omstandighede mag ons die “mens” agter die sonde veroordeel nie!  Ons moet oop wees vir teregwysing en daaruit leer en bekeer van ons sonde.

"A lie doesn't become truth, wrong doesn't become right & evil doesn't become good, just because it's accepted by a majority."

Groete
Chris

 

 We Tried to Warn You, But You said Dont Judge Me!

 

Bronne:

http://www.bybel.co.za/

http://stesdeneckers.blogspot.com/2012/10/oordeel-en-veroordeel.html
http://nickmaartens.moto.co.za/wp-content/uploads/sites/16/2013/05/Om-te-Oordeel.pdf
http://www.jesusleef.com/jy-mag-nie-oordeel-nie/
http://www.glodiebybel.co.za/index.php/geloofskwessies-m/102-oordeel-kat/180-die-bybel-oor-oordeel.html
http://apk.co.za/index.php/laaikas/kommentaar/185-kommentaar-blog/9-oktober-2014/spermbanke-en-surrogaat-moederskap-vir-homoseksuele-pare
http://prayerfoundation.org/mother_teresa_do_it_anyway.htm